WOJEWÓDZTWO

Standard : Tworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP)

Standard tworzenia RDPP związany jest przede wszystkim z procedurą wyborów. Istotne jest zachowanie określonej procedury wyborów, gwarantującej nie tylko ich powszechność, ale także ich jawność i przejrzystość. Właściwie przeprowadzone wybory mają ogromny wpływ na jakość pracy RDPP, a także na jej postrzeganie i znaczenie w środowisku organizacji pozarządowych i w samorządzie regionalnym.

 

Poniższe pytania obejmują procedurę tworzenia RDPP od momentu rozpoczęcia procesu wyborów – pomijamy etap przygotowywania uchwały o trybie powoływania RDPP.

WYBORY DO RADY

Osoby wybrane do RDPP ze środowiska pozarządowego zostały wybrane, przynajmniej częściowo w powszechnych wyborach, otwartych dla wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie województwa.

Wybory uwzględniały podział terytorialny (np. poprzez utworzenie subregionów/okregów wyborczych, z miastem wojewódzkim jako oddzielnym obszarem)

Przed powołaniem RDPP upowszechniono w środowisku organizacji pozarządowych informacje nt roli i zasad działania RDPP (definicje, cele, zadania, skład, podstawy prawne, prawa i obowiązki, sposób powołania, zakres i formuła działania).

Przed powołaniem RDPP upowszechniono wśród przedstawicieli/przedstawicielek sejmiku województwa i urzędu marszłakowskiego i urzedu wojewódzkiego informacje nt roli i zasad działania RDPP (definicje, cele, zadania, skład, podstawy prawne, prawa i obowiązki, sposób powołania, zakres i formuła działania).

SKŁAD RADY

W RDPP znalazły się organizacje reprezentujące różnorodne branże występujące w danym  województwie.

W RDPP zasiadają radni sejmiku obecnej kadencji.

W skład RDPP wchodzą przedstawiciele/przedstawicielki urzędu marszałkowskiego, współpracujące z organizacjami pozarządowymi.

W skład RDPP wchodzi Pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W skład RDPP wchodzi pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych wojewody (w przypadku gdy nie ma pełnomocnika inny pracownik urzędu wojewódzkiego związany ze współpracą z organizacjami pozarządowymi)

PRZYGOTOWANIE CZŁONKÓW/CZŁONKIŃ RADY DO PRACY

Osoby, które zostały wybrane do RDPP przeszły jednodniowe szkolenie z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych i województwa oraz elementów pracy w zespole (w tym komunikacji).

Każda z osób wybranych do RDPP otrzymała tzw. pakiet startowy zawierający m.in.: regulamin RDPP, standard działania RDPP, standardy współpracy, ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, program współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi, ustawę o samorządzie województwa, bazę danych organizacji, listę teleadresową urzędu marszałkowskiego, sprawozdanie z działalności poprzedniej kadencji RDPP, itp.

Odbyło się spotkanie nowo wybranych członków i członkiń RDPP z osobami zasiadającymi w RDPP w poprzedniej kadencji