Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego

Misja RDPP

Rada działalności pożytku publicznego jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu i wykonywaniu prawa. Tworzy ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej i wykonawczej.
Celem rdpp jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykortzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizacjię zadań ze sfery pożytku publicznego.

W celu wybrania odpowiedniego standardu zaznacz swój typ Rady