O Projekcie

Projekt „Dobre rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” realizowany jest w czterech województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Jego celem jest zwiększenie znaczenia i potencjału rad działalności pożytku publicznego. Projekt jest okazją do refleksji nad rolą rad w dialogu obywatelskim, czynnikami sukcesu i wyzwaniami stojącymi przed radami działalności pożytku publicznego. Podobne projekty realizowane są w całej Polsce.

W ramach projektu realizowano m.in. autoewaluację rad za pomocą indeksu samooceny, seminaria, szkolenia, wizyty studyjne i doradztwo dla członków i członkiń rad. W ramach projektu wypracowano także standardy działania RDPP, w oparciu, o które opracowano listę sprawdzającą, z której możecie Państwo skorzystać na niniejszej stronie. W ramach projektu objęto wsparciem 34 działające rady i zainicjowano powstanie 12 nowych rad.

Projekt był finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt prowadziło Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych OWOP i Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP.